Skip to content

Studie- en Thesistips > 4. Afronding Thesis

Thesis APA gebruik

Thesistips Alle onderwerpen

De APA-stijl is de meest gebruikte referentiestijl in België (mocht u een andere stijl moeten hanteren, zoals Vancouver of Harvard, dan kunnen wij u daar persoonlijk mee helpen). Zorg ervoor dat je bij je studie rechten de ‘Richtlijn voor juridische auteurs’ hanteert. In je Thesis moet je altijd aangeven waar je informatie hebt gevonden. Veel studenten vinden de APA-stijl lastig omdat er veel regels en uitzonderingen zijn en je bovendien rekening moet houden met de precieze plaatsing van komma puntkomma hoofdletters en punten. Als je echter alles goed opvolgt, kun je in principe niets verkeerd doen. Uiteraard kunnen wij uw gegevens altijd controleren (een APA-check) specifiek voor de APA-stijl.

De basisregels voor het verwijzen in de tekst

Als je in de tekst zelf naar een bron wilt verwijzen, doe je dat op een andere manier dan in je bibliografie (dit wordt verderop in dit artikel uitgelegd). In dit stuk wordt eerst ingegaan op het verwijzen naar bronnen in de tekst zelf. De hoofdregel is: je verwijst altijd naar de naam van de auteur(s) en het jaar van publicatie in de tekst zelf. Let op de alfabetische volgorde (maar verander nooit de volgorde van de auteurs binnen één bron, deze zijn gerangschikt volgens de bijdrage die de auteurs hebben geleverd). Voorbeeld:

Onderzoek toont aan dat dit kan worden verklaard vanuit emoties (Andrade, 2008; Groenewegen, 2017).

Waar in de zin verwijs je naar de auteur(s)?

In het voorbeeld wordt er aan het einde van de zin naar de auteur verwezen. Het mooiste is om dit af te wisselen. Zo kun je ook aan het begin van de zin verwijzen naar de bron op diverse manieren. (Fictief) voorbeeld:

Onderzoek (Andrade, 2008) toont aan dat dit kan worden verklaard vanuit emoties.

Het onderzoek van Andrade (2008) heeft aangetoond….

Hoe verwijs je naar meerdere bronnen?

Als je in de tekst wil verwijzen naar meerdere bronnen die min of meer hetzelfde zeggen, dan hanteer je een puntkomma. Voorbeeld:

Onderzoek (Andrade, 2008; Groenwegen, 2017) toont aan dat dit kan worden verklaard vanuit emoties.

Citaten

Als je in de tekst een letterlijk citaat overneemt, gebruik je weer de auteur(s) en het jaartal, alleen vermeld je nu ook het paginanummer erbij en zet je het citaat tussen dubbele aanhalingstekens. Voorbeeld:

De definitie van emotie is volgens Andrade (2008): ”een innerlijke beleving, waarbij we vier emoties onderscheiden namelijk: angst, vreugde, boosheid en verdriet. Ieder mens toont emoties”. (p.20).

De APA regels in de tekst

Eén auteur:

 • Je noemt de achternaam van de auteur en daarachter het jaartal (aan het einde van de zin wordt dit door een komma gescheiden). Voorbeelden:

Een studie van Holmes (2011) toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit.

Onderzoek toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit (Holmes, 2011).

Twee auteurs:

 • Je noemt de achternamen van beide auteurs en daarachter het jaartal. In de zin zelf gebruik je ”en” om de auteurs te scheiden, aan het einde van zin en tussen haakjes gebruik je: ”&”. Voorbeelden:

De studie van Eduards en Holmes (2011) tonen aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit.

Onderzoek toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit (Holmes, 2011).

Drie t/m vijf auteurs:

 • Bij de eerste bronvermelding gebruik je de namen van alle auteurs. Bij de tweede bronvermelding in de tekst gebruik je alleen de naam van de eerste auteur gevolgd door ”et al.” (einde van de zin) of ”en collega (in de tekst zelf). Voorbeelden:

Eerste keer: Onderzoek toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit (Eduards, Bernards & Holmes, 2011).

Tweede keer: Onderzoek toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit (Eduards et al., 2011).

Zes of meer auteurs:

Als de bron is geschreven door zes of meer auteurs, vermeld je bij de eerste bronverwijzing alleen de naam van de eerste auteur gevolgd door “en collega (in de tekst) of “et al.” (aan het eind van de zin). Voorbeeld:

Onderzoek toont aan dat deze taak geen effect heeft op het verminderen van de emotionaliteit (Eduards et al., 2011).

thesis APA gebruik

Lees de APA Publication Manual voor verdere tips en richtlijnen!

Literatuurlijst volgens APA

Indien je jouw literatuurlijst volgens APA stijl moet opstellen, kun je de volgende regels hanteren om hieraan te voldoen:

Zet de literatuurlijst op alfabetische volgorde (steeds op achternaam van de eerste auteur)

Druk de titel van een boek, naam van het tijdschrift (en volumenummer) of internet-artikel cursief

Zorg voor een doorlopende lijst, maak dus geen aparte kopjes voor tijdschriften en internet-artikelen etc.

 • 1-6 auteurs: alle auteursnamen voluit schrijven
 • 7 of meer auteurs: de eerste 6 auteursnamen voluit schrijven gevolgd door et al.

Hieronder geven we per bron aan hoe je dit in je literatuurlijst kunt verwerken:

 

1. Bronvermelding artikel

In het algemeen kun je het volgende aanhouden wanneer je in je literatuurlijst naar een artikel wil verwijzen:

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (jaartal). Titel van het artikel. Titel van het Tijdschrift, nummer van de jaargang, beginpagina-eindpagina.

Let op de details bij dit voorbeeld:

 • Zet het jaartal tussen haakjes, gevolgd door een punt;
 • Na komma punten en dubbele punt volgt altijd een spatie;
 • Na de titel van het artikel een punt, na de titel van het tijdschrift een komma;
 • Let op de hoofdletters;
 • Let erop dat je bij een volgend citaat inspringt (middels de TAB toets).

2. Bronvermelding boek

In het algemeen kun je het volgende aanhouden wanneer je in je literatuurlijst naar een boek wil verwijzen:

Auteur, A. A. , Auteur, B. B. , & Auteur, C. C. (jaartal). Titel van het boek. Plaats van uitgave: Uitgever.

Let ook hier weer op de details:

 • Het &-teken voor de laatste auteur;
 • De titel van het boek is cursief;
 • Een dubbele punt na de plaats van vestiging.

3. Bronvermelding internetartikel (website)

Zorg er altijd voor dat je naar de gehele URL verwijst, zodat de lezer de precieze pagina ook terug kan vinden. Hoe je precies verwijst naar een website is afhankelijk van of de auteur(s) en/ of datum van publicatie bekend zijn:

 • Datum van publicatie en auteur(s) zijn bekend. Je refereert op de gebruikelijke manier en vermeld erbij wanneer en waar je het artikel hebt gevonden/ Voorbeeld:
  • Jochems, H. (2016). Tetris and EMDR, the effects. Gevonden op 21 november 2018, op https://tetris.com/emdr/story_1928.asp
 • Naam van de auteur is bekend, datum van publicatie is NIET bekend. Als je wel een naam van de auteur ziet maar geen datum, verwijs je naar de auteur gevolgd door ”n.d.” (dit staat voor: no date, geen datum). Voorbeeld:
  • Jochems, H. (n.d.). Tetris and EMDR, the effects. Gevonden op 21 november 2018, op https://tetris.com/emdr/story_1928.asp
 • Naam van de auteur is NIET bekend, datum van publicatie is bekend. Als de naam van de auteur niet bekend is, verwijs dan in de tekst naar de eerste paar woorden van de titel van de pagina. In de literatuurlijst verwijs je als volgt:
  • Tetris and EMDR, the effects. (2001) Gevonden op 21 november 2018, op https://tetris.com/emdr/story_1928.asp
 • Datum van publicatie en auteur(s) zijn ALLEBEI onbekend. Verwijs in de tekst naar een paar woorden uit de titel, zodat mensen de bron makkelijk kunnen vinden in je literatuurlijst. Daarnaast vermeld je “n.d.” op de plek van het jaartal. In de literatuurlijst verwijs je als volgt:
  • Tetris and EMDR, the effects. (n.d.) Gevonden op 21 november 2018, op https://tetris.com/emdr/story_1928.asp

APA literatuurlijst voorbeeld

APA tabellen en figuren

De meeste verslagen hebben een tabel of figuur (in verslagen noem je dit niet grafiek). Ook hiervoor zijn een aantal richtlijnen.

1. Elke tabel of figuur heeft een korte titel.
2.Tabellen APA (en figuren) zijn genummerd van 1 tot n en hebben geen suffixen Dus: Tabel 1, Tabel 2, … (niet Tabel 1a, Tabel 1b, ….).
3. Tabellen APA (en figuren) in een appendix krijgen de letter van de appendix voor het nummer. Dus in Appendix A: Tabel A1, Tabel A2, …
4. Gebruik hoofdletters. Dus: Tabel 2 (niet tabel 2).
5. Naar elke tabel of figuur moet in de tekst minstens een keer worden verwezen. Verwijs in de tekst naar het nummer van de tabel of figuur (dus: In Tabel 2 …’’, en niet: ‘’In de tabel hieronder…’’)
6. Tabellen APA hebben alleen horizontale lijnen. Gebruik geen verticale lijnen.
7. Elke kolom in de tabel moet een kopje (heading) hebben.
8. Leg gebruikte afkortingen uit in de noot. (Standaardafkortingen hoef je niet uit te leggen).
9. Als je de tabelfunctie van Word gebruikt moet je er voor zorgen dat de verticale lijnen onzichtbaar zijn, en de lengte van de horizontale lijnen overeenkomt met de breedte van het deel waarvoor ze bedoeld zijn. Mocht je dit lastig vinden gebruik de tabelfunctie dan niet.

Wil jij hulp bij je Thesis, onderzoeksrapport en/ of een APA-check van één van onze experts?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Plagiaat voorkomen

Alles over

4. Afronding Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?