Skip to content

Studie- en Thesistips > 4. Afronding Thesis

Implementatieplan schrijven

Thesistips Alle onderwerpen

Veel studenten moeten niet alleen een Thesis schrijven, maar ook een implementatieplan indienen. Een implementatieplan is een gedetailleerd plan waarin wordt beschreven hoe je de resultaten van je onderzoek in de praktijk gaat implementeren. Vaak is dit gebaseerd op de resultaten uit je Thesis(onderzoek). Het doel van een implementatieplan is ervoor te zorgen dat de aanbevelingen of oplossingen die je in je proefschrift hebt geformuleerd ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld in het bedrijf).

In het implementatieplan staan de stappen beschreven die je gaat zetten om de aanbevelingen of oplossingen te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een pilot uitvoert om de haalbaarheid van de aanbevelingen te testen of dat je een implementatiestrategie ontwikkelt om de aanbevelingen breed geaccepteerd te krijgen.

In het implementatieplan staat ook beschreven wie betrokken zijn bij de implementatie, wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe je de voortgang van de implementatie gaat meten en evalueren.

Een implementatieplan is een belangrijk onderdeel van je Thesis, omdat het laat zien dat je niet alleen theoretische kennis hebt verworven, maar deze kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Het vormt een echte aanvulling op je Thesis en laat zien dat je je bewust bent van de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van nieuwe ideeën of oplossingen.

Implementatieplan schrijven

Implementatieplan stappen: checklist

Welke stappen dien je te nemen bij het schrijven van een implementatieplan? We geven je een handige checklist:

1. Identificeer de belangrijkste stakeholders: Identificeer de belangrijkste belanghebbenden bij je onderzoek en bepaal welke rol ze spelen in het implementatieproces. Maak een lijst van de namen en contactgegevens van de belangrijkste stakeholders.

2. Bepaal de doelgroep: Bepaal wie de doelgroep is voor je onderzoek en beschrijf hun kenmerken en eigenschappen. Dit kan helpen bij het bepalen van de beste manier om de resultaten van je onderzoek te communiceren.

3. Beschrijf de interventie: Beschrijf de interventie die je wilt uitvoeren en bepaal welke stappen er nodig zijn om deze uit te voeren. Dit kan het ontwikkelen van materialen, trainingen of andere middelen omvatten.

4. Ontwikkel een implementatieplan: Ontwikkel een plan om je interventie te implementeren, inclusief een tijdlijn, budget en verantwoordelijkheden. Maak ook een lijst van de benodigde middelen, zoals materialen en personeel.

Eventueel (afhankelijk van de eisen van jouw opleiding):

5. Train het personeel: Als er personeel betrokken is bij de implementatie van je interventie, zorg er dan voor dat ze de juiste training krijgen om de interventie effectief uit te voeren.

6. Voer de interventie uit: Voer de interventie uit volgens je implementatieplan en houd alle belanghebbenden op de hoogte van de voortgang.

7. Monitor de voortgang: Monitor de voortgang van de interventie en documenteer eventuele uitdagingen en successen.

8. Evalueer de interventie: Evalueer de interventie en analyseer de resultaten. Maak eventueel aanpassingen aan het implementatieproces om de resultaten te verbeteren.

Het is belangrijk dat je deze stappen heel gedetailleerd beschrijft in je implementatieplan.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Activiteiten

Het is belangrijk om in het implementatieplan van je Thesis in te gaan op de activiteiten die er nodig zijn. Beschrijf elke activiteit die nodig is om je interventie uit te voeren in detail. Geef een beschrijving van wat er moet gebeuren, wie er verantwoordelijk is voor de activiteit, welke middelen nodig zijn, welke tijdlijn en welke mijlpalen er zijn, enzovoort. Het is verder belangrijk om het volgende te beschrijven bij de activiteiten:

 • Stel een tijdlijn op waarin de activiteiten worden gepland en uitgevoerd. Geef duidelijk aan wanneer elke activiteit begint en eindigt, en welke activiteiten overlappen of afhankelijk zijn van andere activiteiten.
 • Identificeer verantwoordelijkheden: Identificeer wie er verantwoordelijk is voor elke activiteit en maak duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij elk teamlid horen. Zorg ervoor dat alle teamleden weten wat er van hen wordt verwacht en hoe ze kunnen bijdragen aan het implementatieproces.
 • Beschrijf benodigde middelen: Maak een lijst van de benodigde middelen voor elke activiteit, zoals materialen, apparatuur, software, trainingen, personeel en budget. Zorg ervoor dat alle middelen beschikbaar zijn voordat de activiteit begint.
 • Monitor en documenteer voortgang: Zorg ervoor dat de voortgang van elke activiteit wordt gemonitord en gedocumenteerd. Maak duidelijke notities van eventuele problemen of uitdagingen en hoe deze kunnen worden opgelost. Communiceer regelmatig met alle belanghebbenden over de voortgang van het implementatieproces.
 • Plan evaluatieactiviteiten: Plan evaluatieactiviteiten om de effectiviteit van de interventie te meten en de resultaten te evalueren. Beschrijf hoe de evaluatieactiviteiten worden uitgevoerd en wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze activiteiten.

Communicatieplan

Een communicatieplan is een belangrijk onderdeel van het implementatieplan van je Thesis, omdat het ervoor zorgt dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de voortgang van het project en betrokken blijven bij het proces. Bij het communicatieplan is het belangrijk om allereerst een lijst te maken van alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het project, zoals projectteamleden, leidinggevenden, gebruikers, klanten, collega en andere stakeholders.

Vervolgens beschrijf je de doelstellingen van je communicatieplan, bijvoorbeeld om de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten, updates te geven over de voortgang van het project, of feedback te verzamelen. Je beschrijft tevens welke informatie er moet worden gecommuniceerd en welke formaten of kanalen je wilt gebruiken, zoals e-mails, nieuwsbrieven, presentaties, of sociale media.

Beschrijf bij voorkeur ook een communicatieschema waarin de communicatiemomenten en de inhoud van de communicatie staan vermeld. Plan deze momenten strategisch, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven van de voortgang van het project en eventuele problemen of veranderingen. Beschrijf hierbij ook wie er verantwoordelijk is voor het verzorgen van deze communicatie. Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opstellen, het verzenden en het bijwerken van de communicatie.

Als laatste beschrijf je waar mogelijk hoe de de effectiviteit van jouw communicatieplan kan worden gemeten. Bijvoorbeeld door regelmatig feedback te verzamelen van belanghebbenden, zodat het plan kan worden aangepast.

Beheersplan

Een beheersplan beschrijft de manier waarop je het project gaat beheren en de risico die het project met zich meebrengt, en hoe deze risico worden aangepakt. Hieronder volgen enkele stappen om een beheersplan op te stellen als onderdeel van het implementatieplan van je Thesis:

 1. Identificeer de belangrijkste risico: Identificeer de belangrijkste risico die je project kan beïnvloeden, zoals vertragingen, budgetoverschrijdingen of technische problemen. Probeer de risico te kwantificeren, zodat je kunt bepalen welke risico de hoogste prioriteit hebben.
 2. Bepaal de maatregelen: Bepaal welke maatregelen je kunt nemen om de risico te beperken of te voorkomen. Stel vast wie verantwoordelijk is voor het nemen van de maatregelen en hoe deze maatregelen worden gecommuniceerd binnen het team en naar belanghebbenden.
 3. Maak een plan voor de kostenbeheersing: Maak een plan voor de kostenbeheersing, waarin je beschrijft hoe je de kosten van het project gaat bewaken en controleren. Bepaal wie verantwoordelijk is voor de kostenbeheersing en hoe eventuele kostenoverschrijdingen worden aangepakt.
 4. Bepaal de planning: Bepaal de planning voor het project en maak een plan om de voortgang te bewaken en bij te houden. Stel mijlpalen vast en zorg dat je voldoende tijd hebt om eventuele problemen op te lossen.
 5. Identificeer de kwaliteitsnormen: Identificeer de kwaliteitsnormen voor het project en beschrijf hoe je deze normen gaat bewaken en bijhouden. Stel vast wie verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole en hoe eventuele kwaliteitsproblemen worden opgelost.
 6. Maak een plan voor de communicatie en rapportage: Maak een plan voor de communicatie en rapportage, waarin je beschrijft hoe je de voortgang van het project communiceert naar belanghebbenden en hoe je rapporteert over de resultaten van het project.
 7. Monitor en controleer: Monitor en controleer voortdurend de voortgang van het project en pas de beheersplannen aan indien nodig. Zorg ervoor dat je regelmatig communiceert met belanghebbenden over eventuele veranderingen in de plannen.

Budgetplanning

Daarnaast wordt veelal een budgetplanning opgenomen in een implementatieplan, omdat het helpt om de kosten van de implementatie te beheren en te controleren. Hieronder volgt een voorbeeld van een budgetplanning voor de implementatie van een nieuwe training binnen een organisatie:

Activiteit
Kosten per eenheid
Aantal eenheden
Totale kosten
Ontwikkeling van de training
€ 10.000
1
€ 10.000
Train-de-trainer-sessies
€ 500
10
€ 5.000
Trainingsmateriaal
€ 100
50
€ 5.000
Huur van trainingsruimte
€ 500
5
€ 2.500
Reis- en verblijfskosten voor trainers
€ 1.500
2
€ 3.000
Kosten voor evaluatie en monitoring van de training
€ 2.000
1
€ 2.000
Totaal
€ 27.500

In dit voorbeeld is de budgetplanning verdeeld over verschillende activiteiten die nodig zijn voor de implementatie van de training. Bij elke activiteit is aangegeven wat de kosten per eenheid zijn, het aantal eenheden dat nodig is en de totale kosten van de activiteit.

Door een dergelijke budgetplanning op te stellen, krijg je een duidelijk beeld van de totale kosten van de implementatie van de training en kun je bepalen of het budget toereikend is. Als het budget niet toereikend is, kun je overwegen om de kosten te verlagen door bijvoorbeeld het aantal train-de-trainer-sessies te verminderen of door te kiezen voor goedkopere trainingsmaterialen.

Een budgetplanning is een belangrijk hulpmiddel om de kosten van de implementatie te beheren en te controleren, en om ervoor te zorgen dat het project binnen het budget blijft.

Planning

Een planning en taakverdeling zijn ook belangrijke onderdelen van een implementatieplan omdat ze helpen om de voortgang van het project te beheren en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht. Hieronder volgt een voorbeeld van een planning en taakverdeling voor de implementatie van een nieuwe softwaretoepassing binnen een organisatie:

In dit voorbeeld zijn de taken verdeeld over verschillende verantwoordelijken en is er voor elke taak een start- en einddatum vastgesteld. Ook zijn er opmerkingen toegevoegd om de taakverdeling te verduidelijken en eventuele bijzonderheden te vermelden.

Door een dergelijke planning en taakverdeling op te stellen, krijg je een duidelijk beeld van de voortgang van het project en kun je eventuele problemen of vertragingen tijdig oplossen. Het helpt ook om de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij duidelijk te definiëren en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er van hen wordt verwacht.

 

Voorbeeld implementatieplan

Ben je op zoek naar een voorbeeld van een implementatieplan? Op de Hogeschool Kennisbank staan verschillende voorbeelden zoals dit voorbeeld van een implementatieplan van een leefstijlapp: HogeschoolKennisbank (Hogeschool-kennisbank.nl)

Wil jij hulp bij je implementatieplan, of heb je andere vragen? We hebben veel ervaring met het opstellen van een implementatieplan (en andere stukken!).

Wil jij hulp bij je implementatieplan, of heb je andere vragen? We hebben veel ervaring met het opstellen van een implementatieplan (en andere stukken!).

Taak
Verantwoordelijke
Startdatum
Einddatum
Opmerkingen
Analyse van de huidige processen en systemen
Projectleider
1 januari
15 januari
Selectie van de softwaretoepassing
Projectleider en IT-manager
16 januari
31 januari
Aankoop en installatie van de softwaretoepassing
IT-manager
1 februari
15 februari
Configuratie van de softwaretoepassing
IT-manager en softwareleverancier
16 februari
28 februari
Testen van de softwaretoepassing
IT-manager en eindgebruikers
1 maart
15 maart
Opleiding van eindgebruikers
Projectleider en IT-manager
16 maart
31 maart
Implementatie van de softwaretoepassing
IT-manager
1 april
15 april
Evaluatie en monitoring van de softwaretoepassing
Projectleider en IT-manager
16 april
30 april

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?