Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Mixed methods

Thesistips Alle onderwerpen

Er bestaan twee methodologische stromingen die vaak met elkaar te verenigen zijn, omdat ze zoveel van elkaar verschillen. Kwantitatief onderzoek richt zich op het uitvoeren van cijfermatige en statistische analyses met als doel generaliseerbare uitspraken te doen over grote populaties. Kwalitatief onderzoek richt vooral op het verzamelen van diepgaande narratieve en tekstuele data bij een beperkt hoeveelheid respondenten om op deze wijze sociale processen en mechanismen bloot te leggen. Er is nu steeds meer aandacht voor het verenigen van kwalitatief én kwantitatief onderzoek op een wijze waarop beide elkaar versterken. Men is het er steeds meer over eens dat het combineren van beide stromingen (mixed methods) binnen een onderzoeksopzet vaak beter is wanneer je let op de duiding, validiteit, betrouwbaarheid en triangulatie van de onderzoeksuitkomsten.

Tips bij het uitvoeren van mixed-methods onderzoek

We geven je 6 tips bij het uitvoeren van een mixed methods onderzoek:

1. Stel een duidelijke onderzoeksvraag op Voordat je begint met het uitvoeren van een mixed methods-onderzoek, is het belangrijk om een duidelijke onderzoeksvraag op te stellen. Dit zal je helpen om gerichter te zoeken naar relevante data en om ervoor te zorgen dat je de juiste methoden kiest.

2. Bepaal de doelstellingen van je onderzoek Bepaal de doelstellingen van je onderzoek en stel een duidelijk onderzoeksplan op. Dit zal je helpen om te bepalen welke data je wilt verzamelen en welke methoden je wilt gebruiken.

3. Kies de juiste methoden Er zijn verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden die je kunt gebruiken in een mixed methods-onderzoek. Kies methoden die aansluiten bij je onderzoeksvraag en doelstellingen en die geschikt zijn voor het type data dat je wilt verzamelen.

4. Verzamel en analyseer de data Verzamel zowel kwalitatieve als kwantitatieve data en analyseer deze met behulp van geschikte software (zoals Atlas.ti of SPSS) of methoden. Zorg ervoor dat je de resultaten van beide methoden goed integreert en dat je de bevindingen van het ene type data kunt ondersteunen met de bevindingen van het andere type data.

5. Communiceer de resultaten van je onderzoek Communiceer de resultaten van je onderzoek op een duidelijke en begrijpelijke manier, zodat de lezer van jouw Thesis begrijpt wat de uitkomsten zijn. Maak gebruik van verschillende manieren om je resultaten te presenteren, zoals tabellen, grafieken en verhalen.

6. Wees kritisch ten opzichte van je eigen onderzoek Wees kritisch ten opzichte van je eigen onderzoek en overweeg de beperkingen van je onderzoek. Overweeg ook hoe je onderzoek kan bijdragen aan het begrip van het onderwerp dat je onderzoekt en hoe je onderzoek kan bijdragen aan toekomstig onderzoek.

Kwantitatief leidend, kwalitatief aanvullend

Het komt vaak voor dat er eerst kwantitatief onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd om een bepaalde associatie tussen variabelen vast te stellen of om een specifiek effect van de ene op de andere variabele te meten in een grotere populatie. Hiermee kan bijvoorbeeld een interessant en opvallend verband worden ontdekt. Deze kwantitatieve SPSS analyse geeft echter alleen aan dat er een bepaald verband bestaat tussen variabelen, maar geeft minder informatie over welk mechanismen dit verband precies kunnen verklaren. Om dit te ontdekken kan er aanvullend kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd waarbij men dieper kan ingaan op de redenen voor het mogelijke ontstaan van het gevonden verband. Je combineert dus beide onderzoeksvormen.

Mixed methods

Kwalitatief leidend, kwantitatief aanvullend

Het kan echter ook het geval zijn dat een kwalitatieve onderzoeksopzet leidend is om op deze wijze nieuwe theorieën, hypotheses en aannames te exploreren en te vormen binnen wetenschappelijke velden en onderwerpen waar nog maar weinig onderzoek naar gedaan is. Op het moment dat er middels kwalitatief onderzoek een nieuwe theorie, hypothese of aanname is geformuleerd, is het vaak een volgende stap om een vragenlijst te ontwikkelen om de desbetreffende nieuwe theorie, hypothese of aanname kwantitatief te gaan testen binnen een grotere populatie. Op deze wijze kan de nieuwe kwalitatief ontwikkelde theorie, hypothese of aanname kwantitatief worden gevalideerd of eventueel worden weerlegd.

Hybride onderzoeksmethodes

Ook bestaan er hybride onderzoeksmethodes waarin kwalitatieve en kwantitatieve elementen op de juiste wijze zijn gecombineerd en geïntegreerd. Deze hybride onderzoeksmethoden worden nog maar weinig gebruikt en dergelijke methodes zijn derhalve nog wat experimenteel van aard. Een voorbeeld van een dergelijke hybride onderzoeksmethode is de delphi-studie. Een delphi-studie is een methodiek waarbij kwalitatieve statements over een contentieus onderwerp worden voorgelegd aan een panel van experts. Dit panel van experts wordt middels een Likert-schaal gevraagd om aan te geven in welke mate zij het eens zijn met deze statements. Deze uitkomsten worden kwantitatief geanalyseerd en op basis van deze analyses worden de kwalitatieve statements weer aangepast met als doel om na enkele iteraties op een gehele of gedeeltelijke consensus uit te komen.

Conclusie

Het toepassen van mixed methods heeft veel voordelen voor je Thesis (onderzoek), omdat het de duiding, validiteit, betrouwbaarheid en triangulatie van onderzoeksuitkomsten kan bevorderen. Er zijn echter ook een aantal belangrijke kanttekeningen te maken bij het gebruik van een dergelijk mixed methods onderzoeksdesign. Ten eerste vereist het toepassen van bijvoorbeeld hybride onderzoeksmethodieken of het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken meer specialistische kennis. Ten tweede is het toepassen van ingewikkelde hybride onderzoeksmethodes of combinaties van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes zeer tijdrovend en arbeidsintensief. Het uitvoeren van een mixed methods onderzoeksdesign heeft dus zowel voordelen als nadelen en het is dan ook zeker aan te raden om per onderzoek te bekijken of mixed methods een passende en haalbare aanpak is.

Bij Topscriptie hebben we veel ervaring met mixed methods en hybride onderzoeksmethodes.

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Systematische review

Alles over

3. Onderzoeksmethoden Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?