Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Topscriptie B.V.

Artikel 1 Algemeen, Toepasselijke voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Topscriptie: een dienstverlener voor scriptiebegeleiding en aanverwante zaken, gevestigd en kantoorhoudende te Schiedam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78762723.
Student: de natuurlijke persoon die met Topscriptie een overeenkomst heeft gesloten.
Partijen: Topscriptie en Student.
Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.
Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende overeenkomst, inhoudende een door Topscriptie ten behoeve van de Student te verrichten taak, hieronder begrepen Online Scriptiebegeleiding en Locatie Scriptiebegeleiding.
Online Scriptiebegeleiding: scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden via e-mail, Skype/Teams/Zoom of telefoon.
Locatie Scriptiebegeleiding: scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden middels een fysieke afspraak op een locatie in België.
Begeleidingsuur: een tijdseenheid van zestig minuten, ofwel in de vorm van Online Scriptiebegeleiding, ofwel in de vorm van Locatie Scriptiebegeleiding.
Online Community: de beveiligde omgeving waarbinnen de Student zich kan registreren, zijn/haar gegevens kan inzien en wijzigen en Begeleidingsuren kan kopen en controleren.
Begeleider(s): de door Topscriptie aan de Student toegewezen scriptiebegeleider.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Topscriptie en Student, alle door Topscriptie ten behoeve van de Student te verrichten werkzaamheden en op alle Opdrachten van de Student aan Topscriptie.
De Student verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Student verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
De Privacyverklaring van Topscriptie vormt een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden.
.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Topscriptie gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Het eerste intakegesprek tussen Student en Topscriptie en/of Begeleider, mits telefonisch of online gevoerd, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 3. Alle in aanbiedingen en offertes vermelde bedragen zijn in Euro’s.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Topscriptie niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Partijen wordt tot stand gebracht op het moment dat de Student Begeleidingsuren aanschaft via de Online Community.
 2. Topscriptie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en volgens de eisen van goed vakmanschap. Topscriptie heeft een inspanningsverplichting. Topscriptie garandeert nooit dat de dienstverlening tot een specifiek resultaat zal leiden.
 3. Topscriptie zorgt ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde Begeleiders.
 4. Indien Topscriptie dat noodzakelijk acht, kan zij bekwame derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.
 5. De data en de werkwijze van de werkzaamheden door Topscriptie voor de Student worden in overleg tussen de Student en de Begeleider en/of Topscriptie vastgelegd.
 6. De Student zorgt ervoor dat alle gegevens en documenten, waarvan Topscriptie en/of de Begeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student redelijkerwijs begrijpt dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Topscriptie en/of de Begeleider worden verstrekt.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het nodig is om de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst in onderling overleg tijdig aanpassen.
 2. Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. Topscriptie zal de Student hier zo snel mogelijk over informeren.
 3. Als de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Topscriptie de Student hierover van tevoren informeren. Deze wijzigingen gaan in na 30 dagen vanaf de dag waarop Topscriptie de Student op de hoogte heeft gesteld. In dit geval heeft de Student het recht om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht en uitoefening van het herroepingsrecht

 1. De Student heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn van 14 dagen begint op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Als de Student gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, moet hij of zij dit binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijn aan Topscriptie melden, bijvoorbeeld door het gebruik van het modelformulier voor herroeping van Topscriptie of op een andere duidelijke (elektronische) manier.
 3. Na ontvangst van de melding zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel stuurt Topscriptie onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 4. Topscriptie zal, met uitzondering van situaties zoals bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit Artikel, alle ontvangen betalingen van de Student onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Student de herroeping heeft gemeld, terugbetalen.
 5. Als Topscriptie de werkzaamheden onder de Opdracht gedeeltelijk heeft uitgevoerd tijdens de termijn genoemd in lid 1 en de Student heeft ingestemd met het beginnen van de werkzaamheden binnen deze termijn, is Topscriptie nooit verplicht om het bedrag dat overeenkomt met het uitgevoerde deel van de Opdracht aan de Student terug te betalen. In dit geval betaalt Topscriptie alleen het niet-afgeronde deel van de Opdracht aan de Student terug, dat overeenkomt met een of meer Begeleidingsuren of een gedeelte daarvan. Het losse uurtarief geldt voor de gebruikte begeleidingsuren.
 6. Als Topscriptie de werkzaamheden onder de Opdracht volledig heeft uitgevoerd binnen de termijn genoemd in lid 1, vervalt het in dit artikel beschreven herroepingsrecht volledig.
 7. In geval van een situatie zoals bedoeld in lid 5 en/of lid 6 van dit artikel, verklaart de Student hierbij geheel of gedeeltelijk af te zien van zijn of haar herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.
 8. Topscriptie zal voor terugbetaling in overeenstemming met dit Artikel hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Student heeft gebruikt, tenzij de Student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Student.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst tussen Topscriptie en een Student wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zoals overeengekomen tussen beide Partijen, tenzij de aard van de Overeenkomst anders voorschrijft of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Als er een termijn is afgesproken voor de voltooiing van specifieke werkzaamheden binnen de looptijd van de Overeenkomst, geldt dit niet als een strikte deadline.

Artikel 7 Honorarium en uitvoering van Online Scriptiebegeleiding en Locatie Scriptiebegeleiding

 •  
 1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst komen Partijen altijd overeen welk vast honorarium geldt per Begeleidingsuur.
 2. Als er geen vaste tarieven zijn overeengekomen, hanteert Topscriptie het uurtarief zoals vermeld in de offerte.
 3. Locatie Scriptiebegeleiding heeft een minimale duur van één Begeleidingsuur per sessie.
 4. Aangekochte Begeleidingsuren zijn maximaal geldig gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum van de Begeleidingsuren. Na het verstrijken van deze twee jaar vervallen de ongebruikte uren. Elke aankoop van Begeleidingsuren brengt transactiekosten met zich mee voor het gebruik van de Online Community door de Student.
 5. Er is geen terugbetaling van uurtegoeden, behalve in gevallen van overmacht.
 6. E
 7.  
 8. en voorbeeld van het gebruik van het honorarium: als de Student 5 online uren koopt, wordt er 5 x € 69,- in rekening gebracht. Als de Student later nog 2 extra uren wil aanschaffen, wordt hiervoor 2 x € 75,- in rekening gebracht. Bij elke transactie worden € 3,99 transactiekosten in rekening gebracht voor het gebruik van de online community door de Student.
 9. Als de Student zonder tijdige kennisgeving geen gebruik maakt van een reeds gepland Begeleidingsuur of Begeleidingsuren, wordt er toch 1 (één) Begeleidingsuur in rekening gebracht, tenzij de Student minimaal 48 uur voor het geplande Begeleidingsuur of de geplande Begeleidingsuren op de hoogte is gesteld.
 10. Topscriptie behoudt het recht om haar tarieven en transactiekosten van tijd tot tijd aan te passen. Als Topscriptie van plan is haar tarieven en/of transactiekosten aan te passen, zal zij dit één maand voor de ingangsdatum van de wijziging(en) bekendmaken. In een dergelijk geval heeft de Student het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na deze aankondiging schriftelijk te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt één maand na de bekendmaking van de nieuwe tarievenlijst en/of transactiekosten.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de werkzaamheden en dient online te worden verricht via de beveiligde webshop in de Online Community. Betaling kan alleen achteraf plaatsvinden als beide Partijen hiermee hebben ingestemd, en dit moet gebeuren op de door Topscriptie aangegeven manier.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van de Student niet op.
 3. Als Partijen akkoord zijn gegaan met een betaling achteraf, moet deze betaling binnen zeven dagen na de verzending van de factuur worden gedaan.
 4. Als de Student in gebreke blijft met de betaling, komt hij van rechtswege in verzuim. In dat geval zal Topscriptie de werkzaamheden opschorten totdat de Student heeft betaald.
 5. Als de Student in gebreke is of in verzuim is met betrekking tot de betaling van een of meer van zijn betalingsverplichtingen, komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten om betaling te verkrijgen voor rekening van de Student, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 250,-.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Topscriptie geen volledige betaling heeft ontvangen voor hetgeen in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht is geleverd, blijven de door Topscriptie aan de Student ter beschikking gestelde goederen en alle door Topscriptie opgeleverde documenten eigendom van Topscriptie totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 10 Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden moeten door de Student direct, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk worden gemeld aan Topscriptie door middel van een e-mail aan info@topscriptie-be.searchclicksdesign.com. Als de klacht ontstaat na voltooiing van de werkzaamheden onder de Overeenkomst, moet de Student deze binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht melden. De schriftelijke klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de eventuele tekortkoming en het bewijs ervan bevatten, zodat Topscriptie adequaat kan reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, naar het oordeel van Topscriptie, zal Topscriptie de werkzaamheden onder de Overeenkomst alsnog uitvoeren, tenzij dit inmiddels voor de Student duidelijk zinloos is geworden. Dit moet schriftelijk aan Topscriptie worden gemeld. Er vindt geen restitutie plaats van Begeleidingsuren die al zijn verbruikt, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden door Topscriptie.
 3. Als dit niet leidt tot een geschikte oplossing voor beide partijen, kan de klacht worden voorgelegd aan de externe klachtencommissie waarbij Topscriptie is aangesloten (Lvsi), die beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 11 Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Student de Overeenkomst opzegt terwijl Topscriptie reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, is de Student gehouden alle schade te vergoeden welke Topscriptie lijdt ten gevolge van deze opzegging. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding van reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, bezettingsverlies, winstderving en gevolgschade. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Student.
 3. Indien de Student Begeleidingsuren heeft aangekocht en de Student zegt de Overeenkomst op voordat alle Begeleidingsuren zijn gebruikt, vindt geen terugbetaling van deze Begeleidingsuren plaats, tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Topscriptie, zal Topscriptie in overleg met de Student zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Student toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Topscriptie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Topscriptie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:  (a) de Student de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; (b) Topscriptie goede grond heeft te vrezen dat, op grond van na het sluiten van de Overeenkomst Topscriptie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Student de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Student slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; (c) Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Topscriptie op de
 7. Student onmiddellijk opeisbaar. Indien Topscriptie de nakoming van de verplichtingen
 8. opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 9. Topscriptie is nooit gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding als gevolg van opschorting, opzegging of ontbinding van de Opdracht of Overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Topscriptie en Student treden met elkaar in overleg over de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Hoewel de Opdracht naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zijdens Topscriptie wordt uitgevoerd, kan Topscriptie geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen in het kader van de Overeenkomst. Topscriptie komt dan ook geen enkele aansprakelijkheid toe in verband met bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:
 2. de beoordeling door de beoordelende onderwijsinstelling van de kwaliteit (waaronder het cijfer) van de door de Student zelf te schrijven scriptie;
 3. de door de Student te behalen (onderwijs)resultaten.
 4. Topscriptie is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
 5. Topscriptie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke de Student mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.
 6. Topscriptie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de door Student aan Topscriptie verstrekte informatie.
 7. Indien, niettegenstaande de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen Topscriptie aansprakelijk mocht worden gehouden voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de Student aan Topscriptie betaalde honorarium over de afgelopen 6 maanden.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
 2. gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Topscriptie en/of de Student geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Topscriptie en/of de Student niet in staat is zijn of haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden
 4.  worden zijdens Topscriptie onder meer gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen, overmacht bij leveranciers van Topscriptie (incl. Begeleiders) en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.
 5. Topscriptie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Topscriptie haar verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 7. Voor zover Topscriptie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Topscriptie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Student is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Nadere bepalingen omtrent de geheimhouding en de waarborging van de privacy van de Student zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Topscriptie.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, behoudt Topscriptie exclusief de rechten en bevoegdheden die aan Topscriptie toekomen met betrekking tot de dienstverlening, Opdracht en de daaruit voortvloeiende documenten op basis van intellectuele eigendom. Deze rechten van intellectuele eigendom omvatten onder andere: alle auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin van het woord.
 2. Alle door Topscriptie verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enzovoort, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Student en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topscriptie niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of aan derden worden bekendgemaakt, tenzij de aard van de verstrekte documenten anders voorschrijft.
 3. Topscriptie behoudt het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt onthuld.

Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen Topscriptie en de Student is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Voordat zij zich tot een rechter wenden, zullen de Partijen hun uiterste best doen om tot een voor beide Partijen acceptabele oplossing te komen.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Topscriptie is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
 4. Altijd van toepassing is de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden, respectievelijk de versie van de Algemene Voorwaarden die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 5. Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Topscriptie behoudt zich het recht voor om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?