Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Beroepsproduct schrijven

Thesistips Alle onderwerpen

Afstuderen zonder Thesis (het nieuwe afstuderen): dat kan met het schrijven van een professioneel product! Als student krijg je steeds vaker deze pittige opdracht van je opleiding. Om een goed beroepsproduct af te leveren, als tussentijdse toets of in het kader van je afstuderen, zul je alle zeilen bij moeten zetten! Wat is eigenlijk een beroepsproduct en welke vormen zijn er? Aan welke eisen moet bijvoorbeeld een Thesis of verslag voldoen als beroepsproduct? Waar moet je beginnen? Topscriptie zet de zaken voor je op een rijtje.

Wat is een professioneel product?

Een beroepsproduct is een manier om te testen of je als student bepaalde diensten of producten kunt leveren die nodig zijn voor de uitoefening van een bepaald beroep. Je krijgt een beoordeling op basis van je Thesis of ander beroepsproduct. Bij sommige opleidingen is het beroepsproduct een tussenproduct of toets, bij andere is het de Thesis of eindtoets in het kader van je afstuderen. Het beroepsproduct is meestal een document in de vorm van een Thesis of rapport, maar afhankelijk van je opleiding kan het er ook heel anders uitzien; uw professionele product kan een brochure, een analyse, een ontwerp, een digitaal of fysiek product, een presentatie of een actie zijn.

Het beroepsproduct is vaak een advies dat betrekking heeft op een proces en/of

organisatorisch vraagstuk. Professionele producten verschillen sterk per cursus, maar de opbouw is vaak hetzelfde:

Elk professioneel product bestaat uit:

Vooronderzoek

Ontwerp

Prestaties

Evaluatie

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Waarom schrijven steeds meer studenten een professioneel product?

Afstuderen zonder Thesis maar met een beroepsproduct, Thesis of rapport is steeds meer gericht op wat jij als student in de praktijk moet kunnen. Studenten worden daarom steeds vaker gevraagd een beroepsproduct af te leveren, als tussentoets of als onderdeel van je afstuderen. Het doel van een cursus is om je onderzoeksvaardigheden als student te stimuleren. En dit wordt steeds belangrijker, omdat de ontwikkelingen in de beroepspraktijk razendsnel gaan en het takenpakket van de professional steeds complexer wordt. Het beroepsproduct is van belang voor de beroepspraktijk, omdat het leidt tot nieuwe kennis en innovatie in het vak. Voor bestaande en nieuwe professionals. Voor jou als student draagt het werken aan je Thesis, rapport of ander beroepsproduct bij aan het aannemen van een kritische houding in de praktijk, het leren samenwerken met anderen en het reflecteren op je eigen ontwikkeling. Het professionele product helpt jou ook om te groeien als professional!

Professioneel product: een goed begin is het halve werk!

Ten eerste is er het contract waarin de criteria staan waaraan je Thesis, rapport of ander professioneel product moet voldoen. Dit moet worden ondertekend voor goedkeuring door je klant. En dan… waar begin je? Een beroepsproduct in de vorm van een Thesis of verslag (of gegoten in een ander soort beroepsproduct) is altijd gebaseerd op een vraag, probleem of wens van je opdrachtgever. Denk dus goed na over het onderwerp. Dit is de kern. Je Thesis of beroepsproduct moet een advies of antwoord geven op de vraag of behoefte van je klant. Het eerste wat je doet is dus heel kritisch kijken naar het onderwerp van je Thesis of beroepsproduct. Kun je dit ambitieus aanpakken, of moeten we juist dieper op dit onderwerp ingaan? Zorg ervoor dat de vraag relevant en ambitieus genoeg is, zodat je beroepsproduct ook echt van waarde is voor je klant! Kies daarnaast de vorm van je beroepsproduct op basis waarvan je klant het beste beslissingen kan nemen. Kortom: je beroepsproduct moet concreet, wenselijk en van waarde zijn voor je klant.

Zorg er ook voor dat de klant het onderwerp SMART formuleert. Bijvoorbeeld: 

NIET: Voer een onderzoek uit naar schoolverzuim.

WEL: Schrijf een advies aan de directie over welke maatregelen ze zouden kunnen nemen om het ziekteverzuim in klas 3 terug te dringen.

Een beroepsproduct, als tussentijdse toets of in het kader van je afstuderen, betreft meestal een advies of een plan in de vorm van een Thesis of verslag. Maar het beroepsproduct kan ook bestaan uit een analyse (vaak gebaseerd op ontwerpend onderzoek), een product of een actie. We kunnen in het kort vijf soorten professionele producten onderscheiden:

Professioneel product: welke vormen zijn er?

1. Analyse

De analyse als professioneel product is sterk verbonden met de concrete beroepspraktijk of de besluitvorming daarbinnen. In de analyse wordt een vraagstuk beschreven en ontrafeld met als doel te voorzien in een informatiebehoefte uit de beroepspraktijk en inzicht te verschaffen. De analyse kan bijvoorbeeld gepresenteerd worden als een inventarisatie, verklaring, berekening of voorspelling. Je analyse gaat verder dan alleen het onderzoeken van het probleem; je geeft ook een oplossingsrichting en onderbouwing. Voorbeelden van een analyse als beroepsproduct zijn een chemische analyse of een berekening van bijvoorbeeld de kostprijs van een product.

2. Advies

Het professionele product in de vorm van advies is gericht op het oplossen van een probleem of het verbeteren van een situatie door middel van een interventie. Het doel is om je klant inzicht te geven in de besluitvorming over bijvoorbeeld een reorganisatie of nieuwe beleidsmaatregel. Je moet een standpunt innemen in advies als een professioneel product. De verschillende perspectieven en belangen van andere partijen moeten duidelijk worden meegenomen.

3. Plan of ontwerp

Een plan of ontwerp is een visuele of schematische afbeelding van een product of interventie die een vraag of behoefte beantwoordt. Het kan bijvoorbeeld een schets of schaalmodel zijn van een product of gebouw. Het kan ook een plan zijn om een methode of productielijn te implementeren. Kenmerkend voor het plan als professioneel product is dat zowel interne als externe belanghebbenden zijn geraadpleegd voor input. Let op: het ontwerp als beroepsproduct moet getest zijn en voorzien van een gebruiksaanwijzing.

4. Fabricaat

Met een gefabriceerd product als professioneel product realiseer je een functioneel digitaal of fysiek eindproduct. Dit is een concreet product dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Een online forum of software zijn voorbeelden van een digitaal eindproduct. Een fysiek eindproduct kan alles zijn wat je kunt hanteren, zoals een machineonderdeel, een kunstwerk of een kledingstuk.

5. Handeling

Een professioneel product kan ook gericht zijn op professioneel gedrag waarbij je interactie met mensen of organisaties centraal staat. De handeling als beroepsproduct is interactief of dienstverlenend van aard en omvat verschillende praktische vaardigheden. Voorbeelden van de handeling als beroepsproduct zijn: verplegen, netwerken of juridische bijstand verlenen aan een persoon of organisatie. Als student onderzoek je hoe je je eigen functioneren als professional in de praktijk kunt verbeteren.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Professioneel product: voorbeelden:

Een les in de vorm van een instructiefilm voor een ziekenhuis

Een training voor docenten

Een social media strategie voor het tijdschrift Happinez

Advies en prototype voor een nieuwe website

Wat is de structuur van een professioneel product?

Het is belangrijk dat je je beroepsproduct of Thesis goed structureert, als tussentijdse toets of in het kader van je afstuderen, en dat het voldoet aan de eisen en wensen van de opleiding en die van de opdrachtgever. Hoe moet je beroepsproduct eruit zien? Wat mag zeker niet ontbreken?

1. Voorblad
Je beroepsproduct in documentvorm heeft uiteraard een voorblad, eventueel gevolgd door een (management)samenvatting. Zo’n samenvatting dient om de lezer direct te voorzien van de belangrijkste informatie, zonder dat deze jouw Thesis of rapport helemaal hoeft te lezen. Uiteraard schrijf je zo’n samenvatting pas als je beroepsproduct klaar is. Na de samenvatting geef je de verschillende hoofdstukken en paginanummers weer in een inhoudsopgave.

2. Voorwoord
Het voorwoord in een Thesis of beroepsproduct is letterlijk een ‘woord vooraf’. Schrijf dit pas als je beroepsproduct inhoudelijk gezien af is. In het voorwoord maakt de lezer kennis met jou als schrijver. In het voorwoord geef je bijvoorbeeld aan hoe je tot het te behandelen vraagstuk bent gekomen en hoe je het werken aan je Thesis of beroepsproduct hebt ervaren. Het voorwoord biedt ook ruimte om mensen te bedanken die jou hebben begeleid of gesteund in dit proces. Het voorwoord mag een persoonlijk stukje tekst zijn. Maar: houd het kort!

3. Inleiding
In de inleiding maakt de lezer kennis met de inhoud van je Thesis of beroepsproduct. Hier benoem je de aanleiding van jouw beroepsproduct en schets je de context. Welk vraagstuk beoogt jouw beroepsproduct te beantwoorden? Je kunt ervoor kiezen deze hoofdvraag op te splitsen in deelvragen, die je straks stuk voor stuk gaat beantwoorden. Verder vertel je in de inleiding wat de lezer kan verwachten van de inhoud van jouw Thesis of beroepsproduct.

4. Literatuuronderzoek
Na het voorwoord en de inleiding begin je met de eigenlijke inhoud van je beroepsproduct. Geef een zo volledig mogelijk beeld van de reeds bestaande kennis die er is met betrekking tot het vraagstuk dat je behandelt. Er is al veel onderzoek verricht naar allerlei vraagstukken en problemen die zich kunnen voordoen in bijvoorbeeld een organisatie. Benoem de resultaten van reeds gedane onderzoeken die voor jouw vraagstuk van waarde zijn in het ‘theoretisch kader’ van je Thesis of beroepsproduct (en neem ze straks mee in je conclusies).

5. Onderzoeksmethoden
Je kunt in een apart hoofdstuk beschrijven hoe je als onderzoeker te werk bent gegaan en de keuze voor jouw onderzoeksmethode(n) toelichten.

6. Onderzoeksresultaten
In een volgend hoofdstuk geef je de belangrijkste en meest relevante resultaten van je onderzoek zo helder mogelijk weer.

7. Conclusies
Welke conclusies kun je trekken naar aanleiding van het literatuuronderzoek en jouw eigen onderzoek? Aan de hand van jouw onderzoeksresultaten geef je antwoord op (eventuele deelvragen en) het vraagstuk dat centraal staat in jouw beroepsproduct of Thesis.

8. Advies & aanbevelingen
Nu komt het erop aan! Een beroepsproduct is heel duidelijk niét puur een onderzoek. Het onderzoek is slechts de reis naar de uiteindelijke bestemming van jouw Thesis of beroepsproduct: het geven van (een) oplossingsrichting(en) voor het vraagstuk of de behoefte van jouw opdrachtgever. Belangrijk is dat de opdrachtgever op basis van jouw stuk direct aan de slag kan. Jouw beroepsproduct moet praktijkwaarde hebben voor de opdrachtgever en in dit hoofdstuk moet helder en stapsgewijs uitgelegd staan hoe jouw opdrachtgever te werk moet gaan voor optimale resultaten.

Hoe schrijf je een goed professioneel product?

1. Kwaliteitseisen

Ten eerste moet je professionele product voldoen aan de kwaliteitseisen of richtlijnen die het programma en de klant stellen aan je professionele product. Lees deze eisen goed door voordat je begint en blijf dit gedurende het proces controleren. Er kunnen bijvoorbeeld richtlijnen worden gegeven voor de structuur van je beroepsproduct, of het aantal werkuren dat je beroepsproduct moet bevatten. Let goed op! Soms vragen mensen om een hoofdstuk waarin jullie samen conclusies en adviezen bespreken. Je klant kan bijvoorbeeld ook vragen om naast een onderzoeksrapport een apart adviesrapport te leveren. Vraag je om één (de beste) oplossing, of wordt er van je verwacht dat je meerdere oplossingen uitwerkt?

2. Ambitieus en innovatief

Ga er altijd vanuit dat je beroepsproduct een ambitieus resultaat moet opleveren, of het nu gaat om een tussentijdse toets of een Thesis of verslag als onderdeel van je afstuderen. Naast ambitieus moet je Thesis of rapport ook vernieuwend zijn. Logisch: niemand wil een rapport dat alleen maar de conclusies herhaalt die eerder door een andere onderzoeker zijn getrokken. Je moet iets nieuws te vertellen hebben! Je neemt eerdere onderzoeksresultaten mee en bouwt daarop voort met je eigen onderzoek. Hoe kun je de kennis die er al is innovatief verdiepen en zo effectief en specifiek mogelijk verbinden met het vraagstuk van je klant?

3. Belanghebbenden

Bedenk welke interne en externe stakeholders er zijn met betrekking tot je Thesis of beroepsproduct. Zorg ervoor dat je al hun wensen en behoeften in kaart brengt en ze meeneemt in de conclusies en aanbevelingen van je beroepsproduct.

4. Geef een concrete, zeer duidelijke stap-voor-stap handleiding

Geef een concrete, zeer duidelijke stap-voor-stap handleiding voor de implementatie of het gebruik van je ontwerp, plan of advies. Hoe en in welke volgorde kunnen je aanbevelingen worden geïmplementeerd?

Problemen met je professionele product of Thesis? Wij helpen je!

Weet je niet zeker welk onderwerp je in je Thesis of werkstuk wilt behandelen, of weet je niet zeker in welke vorm je je onderwerp wilt uitwerken? Weet je niet zeker hoe je een gedegen onderzoek moet opzetten? Loop je halverwege het schrijven van je Thesis of beroepsproduct vast? Laat je bijstaan door een professionele begeleider van Topscriptie! Wij helpen je graag aan een professioneel product dat goed in elkaar zit.

Alle begeleiders van Topscriptie hebben veel ervaring in het begeleiden van dit proces. Voor elk vakgebied hebben we specifieke experts. Jouw persoonlijke Topscriptiebegeleider kijkt samen met jou naar de vraagstelling, lay-out, opbouw en structuur van je Thesis of beroepsproduct.Je krijgt weer zelfvertrouwen, overzicht en rust. Onze ervaren begeleiders staan voor je klaar!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

CAT (Critically appraised topic)

Alles over

1. De start van je Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?