Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Plan van aanpak (Pva): stappenplan en structuur

Thesistips Alle onderwerpen

Een plan van aanpak (Pva) schrijven of verbeteren? Met een handig stappenplan en een goede structuur wordt het schrijven van een plan van aanpak/aanvraag (voor je Hogeschool-, wo- of universitaire studie) een stuk eenvoudiger! Wij helpen u graag op weg

Wat is een actieplan?

Plan van aanpak (Pva), projectplan, projectvoorstel, onderzoeksvoorstel? Als student kun je er niet omheen! Jouw opleiding heeft jou de opdracht gegeven om onderzoek te doen en daar een Thesis of afstudeeropdracht over te schrijven. Eerste stap ? Maak een actieplan! In je plan van aanpak omschrijf je wat de rode draad van je proefschrift wordt. Het plan van aanpak dwingt je om voorafgaand aan je onderzoek (afstudeeronderzoek) goed na te denken over wat je gaat onderzoeken en hoe je dat gaat doen. Wat is de reden dat u dit onderzoekt? Wat is het beoogde eindresultaat en welke voorwaarden worden door uw opdrachtgever en uw Hogeschool-opleiding gesteld? Je actieplan is de basis van je afstuderen!

Waarom schrijf je een plan van aanpak?

Je schrijft een plan van aanpak voordat je jouw afstudeertraject start. Ten eerste omdat dat vanuit je opleiding wordt gevraagd. Je begeleider wil zien wat je van plan bent en kan dan, waar nodig, bijsturen. Maar ook voor jezelf is het belangrijk om een goed plan van aanpak te schrijven. Je plan van aanpak wordt de basis en rode draad van jouw afstuderen. Met een goedgekeurd plan van aanpak mag je erop rekenen dat je tijdens het uitvoeren van je onderzoek niet voor verrassingen komt te staan. Een prettig idee!

Plan van aanpak voorbeeld

Via jouw opleiding of internet kun je vaak een voorbeeld van een plan van aanpak (bijvoorbeeld van medestudenten) bekijken. Online kun je voorbeelden van een plan van aanpak vinden via de Hogeschool kennisbank.

Plan van aanpak – stappenplan

Een plan van aanpak schud je niet zomaar uit je mouw. Het opstellen van een plan van aanpak kan erg lastig zijn. Waar begin je? Maak gebruik van het simpele stappenplan van Topscriptie! In de volgende paragrafen wordt elke stap toegelicht. Verderop vind je bovendien een complete en concrete structuur voor jouw plan van aanpak. Vind je het nog steeds lastig? Dat is het ook. Maar met de juiste tips (en 1-op-1 begeleiding van Topscriptie) kun jij dit klusje heel goed klaren!

Plan van aanpak (Pva): stappenplan en structuur

Stap 1. Verken de opdracht

Verken de opdracht en start met een vooronderzoek! Hoe kom je tot een goed vooronderzoek? Verzamel wat basisinformatie over de opdrachtgever en de probleemstelling die moet worden opgelost. Als je een plan van aanpak wilt schrijven, dan moet je natuurlijk wel weten waar je over praat! Een goed begin is een gesprek met de opdrachtgever, waarbij je vaststelt met wat voor onderneming je te maken hebt. Wat is het probleem? Wanneer en waar binnen de organisatie speelt het? Wat zijn de ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving die een rol spelen bij dit probleem? Durf door te vragen en maak duidelijke afspraken. Naar welk eindproduct werk je toe? Welke voorwaarden stelt de opdrachtgever hieraan?

Start dus altijd met veel lezen en praten om tot een goed vooronderzoek te komen.

Stap 2. Check alle voorwaarden

Nu weet je wat de opdrachtgever van je verwacht. Maar wat vraagt jouw Hogeschool-opleiding van je? Meestal gelden er op een hogeschool een aantal regels betreffende de gewenste structuur van een plan van aanpak. Hoe moet je plan van aanpak zijn opgebouwd? Welke onderdelen mogen niet ontbreken? Zoek dit uit! In het afstudeerreglement van de hogeschool waaraan je studeert kun je vinden welke eisen jouw opleiding stelt aan je plan van aanpak en je Thesis/ beroepsproduct.

En… wat zijn eigenlijk de voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat jij je onderzoek met succes kunt afronden? Welke ondersteuning qua materiaal en tijd heb jij nodig en van wie, om het onderzoek met succes te kunnen afronden?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Stap 3. Zet de structuur op

Veel Hogeschool-studenten vinden het moeilijk om structuur te brengen in hun plan van aanpak of krijgen hun plan van aanpak afgekeurd retour. Niet nodig! Topscriptie helpt je graag op weg met je plan van aanpak. Het fundament is een goede indeling. Een plan van aanpak is vaak opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. Nogmaals: bespreek met je opdrachtgever wat diens verwachtingen zijn en check de eisen van jouw specifieke Hogeschool-opleiding!

Structuur van je plan van aanpak: de basis Hieronder

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe de opzet van een plan van aanpak eruit kan zien:

– Titelpagina

– Samenvatting

– Inhoudsopgave

– Inleiding

– Probleemverkenning

– Theoretisch kader

– Onderzoeksmethoden

– Literatuurlijst

– Schema – Bijlagen

Stap 4. Schrijf de inhoud

Titelpagina

Je kunt op de titelpagina het volgende vermelden:

– Titel van je Pva (eventueel ook een subtitel);

– Naam van de opdrachtgever (dit is meestal de naam van het bedrijf en de contactgegevens van je bedrijfsbegeleider);

– Opleiding en onderwijsinstelling;

– De contactgegevens van jouw Thesisbegeleider(s) van de onderwijsinstelling (meestal vermeld je de voorletters en achternaam);

– Datum en plaats (hanteer de datum wanneer je je Pva inlevert); – Auteur(s)

Inleiding plan van aanpak

Na het voorblad, de samenvatting en de inhoudsopgave ga je van start met de eigenlijke inhoud van je plan van aanpak. Je begint met een inleiding, waarin je het onderwerp en de opdrachtgever van je onderzoek introduceert bij de lezer en diens interesse wekt. Je gaat dieper in op de organisatie of het onderwerp, zoals bijvoorbeeld de omvang van de organisatie, de activiteiten en klanten, de huidige situatie en ontwikkelingen binnen het bedrijf en de externe omgeving.

Je begint altijd met een situatieschets. Hierin beschrijf je de opdrachtgever (organisatie) waarvoor jij het onderzoek gaat uitvoeren. Bij het beschrijven van de organisatie kun je bijvoorbeeld ingaan op:

Beschrijving van het bedrijf (type organisatie, omvang van de organisatie, aantal medewerkers, afdelingen, missie en visie, producten/ diensten, de huidige situatie en ontwikkelingen in de organisatie en externe omgeving) Een goede leidraad bij het schrijven van de inhoud van jouw plan van aanpak is te focussen op relevante informatie die het probleem duidelijk maakt. Veel Hogeschool-studenten maken de fout teveel uit te weiden naar bijzaken. Niet doen!

Probleemverkenning: onderzoeksvraag & deelvragen

In de probleemverkenning vertel je wat de aanleiding is van je onderzoek. De opdrachtgever heeft een probleem of verbeterpunt bij je aangekaart. Dit probleem moet je gaan formuleren in één duidelijke onderzoeksvraag en eventuele deelvragen. Deze hoofd- en deelvragen moeten meetbaar en te beantwoorden zijn. Gebruik neutrale (objectieve) woorden bij de formulering van je probleemstelling. Een handig hulpmiddel bij het uiteenzetten van de probleemstelling zijn de 6W: wat, wie, wanneer, waarom, waar en wat:

Wat is het probleem?

Wat is het probleem? Wiens probleem is het (wie zijn de betrokkenen)?

Wanneer ontstond het probleem en wanneer doet het zich voor?

Wat is het probleem? Waarom is het een probleem en wat zijn de gevolgen ervan?

Waar speelt het probleem (waar binnen de maatschappij, of waar binnen de organisatie)?

Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Een voorbeeld van een hoofdvraag:

Welke maatregelen moeten genomen worden om de datakwaliteit van alle ABC-dossiers binnen de portefeuilles die verkocht mogen worden binnen afdeling X van Organisatie Y te verhogen om een datakwaliteit van 95% te behalen? 

Probleemverkenning: formuleer het eindresultaat

Wat zal je onderzoek gaan opleveren? Wat lever jij na afloop aan? Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, of een strategisch marketingplan. Aan welke eisen van de opdrachtgever moet het resultaat voldoen? Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat het eindproduct zal zijn van jouw onderzoek en Thesis/ beroepsproduct. Hierbij hoort ook de afbakening van je onderzoek: wat behoort tot het probleem en wat niet? Zo weet school (en je opdrachtgever) exact wat je gaat onderzoeken en voorkom je onduidelijkheden of conflicten.

Soms kan het helpen om het visgraatmodel (het Ishikawa-diagram) te gebruiken voor de probleemanalyse. Hiermee kun je een probleem makkelijk analyseren.

Probleemverkenning: SMART-doelstellingen

Niemand heeft iets aan vage doelstellingen die geen draagvlak hebben binnen de organisatie en niet leiden tot een concreet eindresultaat. Geef je doelstellingen daarom een SMART-formulering!

Specifiek: verwoord je doelstelling krachtig en concreet

Meetbaar: hoeveel moet er worden bereikt?

Acceptabel: er moet voldoende draagvlak zijn

Realistisch: het doel mag uitdagend zijn, maar moet wel haalbaar zijn

Tijdgebonden: geef aan wanneer de doelstelling behaald moet zijn

Het doel van je onderzoek is feitelijke, empirische informatie te verzamelen en kennis en inzicht te verwerven (in het probleem, de oorzaken van het probleem en mogelijke oplossingen) die je nodig hebt om het probleem op te kunnen lossen. Vat je onderzoeksdoelstelling uiteindelijk samen in één zin, bijv.: Inzicht verwerven in … (dat wat je te weten wilt komen) … , om op basis daarvan … (dat wat je wilt verbeteren).

Theoretisch kader

Wat is er al onderzocht en bekend over jouw onderwerp? Welke theorieën, visies, modellen en discussies zijn er al gepubliceerd over het probleem dat jij onderzoekt? Je geeft hier een (eerste) uiteenzetting van de theorie en gebruikt daarvoor diverse bronnen van hoge kwaliteit. Een theoretisch kader onderbouwt jouw onderzoek. Wat behandel je en wat niet? Een goed hulpmiddel is om de kernbegrippen uit je probleemanalyse, doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen te selecteren. Deze begrippen kun je onderzoeken en afbakenen in je theoretisch kader. Geef ook aan wat jouw onderzoek toevoegt aan de kennis die er al bestaat over dit onderwerp.

Bespreek meerdere theorieën of modellen die het onderwerp beschrijven, analyseren, of verklaren. Neem een kritische houding aan, probeer de theorie te vergelijken en af te wegen. Verwijs naar de vak- en onderzoeksliteratuur conform de APA-voorschriften.

Onderzoeksmethoden

Er zijn veel verschillende onderzoeksmethoden. Op welke manier ga jij je onderzoek verrichten? Kies je voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek, of een mix van deze typen? Welke techniek ga je toepassen? Kies je voor interviews, enquêtes, observaties of een andere techniek? In dit hoofdstuk geef je niet alleen aan welke onderzoeksmethoden je kiest, maar ook hóe je dat gaat doen, waarom je hiervoor kiest, hoe je zorgt voor een goede betrouwbaarheid en validiteit en wie je onderzoekspopulatie vormen. De keuze van je onderzoeksmethoden moet logisch aansluiten op je probleemstelling en doelstellingen.

Tip: onderbouw alles wat je schrijft! Je kunt op deze pagina nog een heel handig lijstje vinden met wat er allemaal in de methoden moet staan.

En verder… bronnen, planning en bijlagen

Je rondt je plan van aanpak af met een literatuurlijst (veelal in APA stijl), waarin je je bronnen vermeldt. Daarna kun je de planning van je onderzoek weergeven, waarbij je aangeeft wie wat gaat doen en wanneer. Zo kunnen jij en je begeleider de voortgang van je onderzoek bewaken en, waar nodig, bijsturen. Een planning is een belangrijk hulpmiddel om voor jezelf overzicht te creëren en jezelf mentaal voor te bereiden op wat er komen gaat.

Na de planning kun je eventuele bijlagen opnemen in je plan van aanpak. Natuurlijk geef je jouw plan van aanpak een verzorgde opmaak! Zorg voor een logische opbouw in je verhaal en denk aan je taalgebruik. Laat eventueel je plan van aanpak nakijken door een taalkundige van Topscriptie. Schrijf je een commerciële/ business Hogeschool Thesis? Bekijk dan onze video:

Plan van aanpak als basis voor je Thesis?

Veel studenten vragen zich af of je het plan van aanpak over kunt nemen in je Thesis. Als jouw plan van aanpak is goedgekeurd, kun je het natuurlijk als een mooie basis gebruiken voor je Thesis. Maar let op! Je schrijft je Thesis vaak in een andere werkwoordstijd dan je plan van aanpak. In je Thesis is het onderzoek immers al afgerond. Tevens ga je in je Thesis dieper op de stof in en soms pas je jouw plan van aanpak soms nog wat aan (omdat je andere inzichten hebt gekregen).

Problemen met je plan van aanpak? Topscriptie helpt je snel verder!

Begin nooit zomaar met de uitvoering van je plan van aanpak! Het is belangrijk dat iedereen van wie medewerking wordt verwacht je plan van aanpak eerst goedkeurt. Kom je er tijdens de uitvoering achter dat het anders moet of beter kan? Je kunt je plan van aanpak aanpassen… maar alleen als je dit heel goed kunt motiveren!

Weet je niet hoe je verder moet of is jouw Pva afgekeurd? Bij Topscriptie krijg je je eigen persoonlijk begeleider, die je snel helpt om overzicht te krijgen en de draad weer op te pakken. Onze ervaren begeleiders staan voor je klaar!

Neem contact op…

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Onderzoeksvraag opstellen

Alles over

1. De start van je Thesis

Hoe schrijf je een plan van aanpak voor je Thesis?

In een plan van aanpak geef je aan hoe je jouw onderzoek wil gaan uitvoeren. Je beschrijf het onderwerp (incl. hoofd- en deelvragen/ hypotheses en doelstelling) in de inleiding. Vervolgens ga je in op het theoretisch kader, de onderzoeksmethoden, evt een planning en een litteratuurlijst.

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?